conticom.pl conticom.pl conticom.pl

Ubezpieczenia OC, AC, NNW

SUPER OFERTA NA SAMOCHODY DO LAT 5

 • • atrakcyjne pakiety dla poszczególnych marek samochodów
 • • super pakiet OC, AC, NNW, Assistance dla osób do 25 lat nie posiadających zniżek
 • • zniżka za zniżkę - za wypracowaną zniżkę w OC możemy zaproponować zniżki w AC
 • • korzystna oferta dla osób z dobrym/bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia

learn more

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

ATRAKCYJNE OFERTY NA UBEZPIECZENIE

 • • mieszkania
 • • domu
 • • domu w trakcie budowy

learn more

Ubezpieczenia dla firm

UBEZPIECZENIE FIRMY

 • • kompleksowe ubezpieczenia firm
 • • ubezpieczenie majątku firmy
 • • ubezpieczenia pracowaników
 • • ubezpieczenie podróży służbowych

learn more

Nasza lokalizacjaPokaż Ubezpieczenia IR na większej mapie

Skontaktuj się z nami

Osobiście:

Nasza agencja znajduje się w Gdyni Obłuże przy ul. Unruga 39 (I piętro - pawilon handlowy)

Telefonicznie:

Telefon: +48 58 782 20 36
Tel. kom.: +48 502 30 22 69
Tel. kom.: +48 510 06 86 85

Pocztą elektroniczną:
biuro@ubezpieczeniaIR.pl

Co zrobić, gdy chcesz...


Ubezpieczyć firmę

Ubezpiecz firmę, bo warto.

Wielu przedsiębiorców zapomina lub nie chce pamiętać, jaką ważną rzeczą jest ubezpieczenie firmy. Czasem jednak może przytrafić się nam jakieś nieszczęście, które w bezpośredni lub pośredni sposób może doprowadzić do bankructwa firmy. Samo ubezpieczenia to nie wszystko. Dlatego ważną sprawą jest ubezpieczenie naszego przedsiębiorstwa, ale w taki sposób, by w razie szkody zrekompensowało nam poniesione straty.

Wybierając ubezpieczenie musimy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 1. Rodzaj prowadzonej działalności.
 2. Rodzaj ubezpieczenia (przed kradzieżą, zdarzeniami losowymi, dewastacją mienia, odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści itp.).
 3. Ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń.
 4. Kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego.
 5. Sieć placówek towarzystwa ubezpieczeniowego (ma to znaczenie przy zgłoszeniu i dalszej procedurze odszkodowawczej).
 6. Wysokość sumy ubezpieczenia.
 7. Wysokość składki, możliwość rozłożenia na raty.
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem Ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego tzw. odpowiedzialność deliktowa, zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

Kolejnym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie od utraty zysku, które zapewnia ochronę na wypadek określonych zdarzeń losowych. Ochrona obejmuje zyski, jakie mógłby uzyskać Ubezpieczający realizując usługę, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie losowe, wyłączające możliwość świadczenia usług całość lub część obiektów, w których te usługi były realizowane.

Bardzo istotnym ubezpieczeniem, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca jest ubezpieczenie mienia. Właściciel może wykupić ubezpieczenie od ryzyka w zakresie:
 1. ognia i innych zdarzeń losowych, które chroni przed skutkami ognia, pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego, z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe takie jak huragan, powódź, uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczony przedmiot, grad, obsunięcie się ziemi, następstwa szkód wodociągowych;
 2. kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu.

W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników...
... pracodawca winien zawrzeć ubezpieczenie osobowe dla pracowników. Ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu oraz w życiu prywatnym. Dodatkowo umowa ubezpieczenia może obejmować zawał serca i udar mózgu, zwrot kosztów leczenia NNW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, oraz zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NNW.

Firma posiadająca pojazdy służbowe lub tzw. flotę musi wykupić ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - jest one obowiązkowe. Również ważnym ubezpieczeniem jest Autocasco, chroniące przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą pojazdów bądź ich wyposażenia wskutek zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, pożaru, pioruna, powodzi, zatopienia, wybuchu, huraganu, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu. Wbrew pozorom nie jest to zbyteczna fanaberia właściciela firmy, lecz w dzisiejszych czasach to konieczność, gdyż jak podają statystyki, szkodowość pojazdów służbowych w porównaniu z prywatnymi jest bardzo duża. Wiąże się to ze smutną rzeczywistością, że cudzej rzeczy nie szanujemy, uważając, że jeśli firmę stać na pojazd, będzie stać też na naprawę.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, tj. kierowcy i pasażerów pojazdu.

Firmy, które opierają swoją działalność na flocie pojazdów dodatkowo powinny wykupić ubezpieczenie assistance. Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna i medyczna udzielona ubezpieczonym (kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu) w związku z wypadkiem drogowym oraz kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii.

Reasumując, koszt ubezpieczenia firmy może być na początku duży, ale korzyści niewymierne. Należy pamiętać, że możemy liczyć na zniżki i upusty.