conticom.pl conticom.pl conticom.pl

Ubezpieczenia OC, AC, NNW

SUPER OFERTA NA SAMOCHODY DO LAT 5

 • • atrakcyjne pakiety dla poszczególnych marek samochodów
 • • super pakiet OC, AC, NNW, Assistance dla osób do 25 lat nie posiadających zniżek
 • • zniżka za zniżkę - za wypracowaną zniżkę w OC możemy zaproponować zniżki w AC
 • • korzystna oferta dla osób z dobrym/bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia

learn more

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

ATRAKCYJNE OFERTY NA UBEZPIECZENIE

 • • mieszkania
 • • domu
 • • domu w trakcie budowy

learn more

Ubezpieczenia dla firm

UBEZPIECZENIE FIRMY

 • • kompleksowe ubezpieczenia firm
 • • ubezpieczenie majątku firmy
 • • ubezpieczenia pracowaników
 • • ubezpieczenie podróży służbowych

learn more

Nasza lokalizacjaPokaż Ubezpieczenia IR na większej mapie

Skontaktuj się z nami

Osobiście:

Nasza agencja znajduje się w Gdyni Obłuże przy ul. Unruga 39 (I piętro - pawilon handlowy)

Telefonicznie:

Telefon: +48 58 782 20 36
Tel. kom.: +48 502 30 22 69
Tel. kom.: +48 510 06 86 85

Pocztą elektroniczną:
biuro@ubezpieczeniaIR.pl

Co zrobić, gdy chcesz...


Ubezpieczyć podróż

Ubezpiecz podróż, wyjazd na wakacje, wyprawę turystyczną... mądrze.

Wybierając się w podróż, zwłaszcza zagraniczną, warto pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu. Będziemy wtedy pewni, że w razie wypadku, choroby czy kradzieży unikniemy przykrych sytuacji i otrzymamy potrzebną nam pomoc.

Towarzystwa ubezpieczeniowe prześcigają się w ofertach ubezpieczeń turystycznych. Jest ich na rynku całkiem sporo, każdy musi więc wybrać to, co najbardziej mu odpowiada. I chociaż zakres i warianty ubezpieczenia podróżnego u każdego z ubezpieczycieli są nieco inne, to jednak wszędzie występuje pewien, ogólnie przyjęty standard.

W każdym towarzystwie ubezpieczeniowym znajdziemy więc podstawowe warianty ubezpieczenia podróżnego:

 •     – ubezpieczenie kosztów leczenia
 •     – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 •     – ubezpieczenie bagażu
 •     – ubezpieczenie assistance.

Dodatkowo można ubezpieczyć jeszcze:
 •     – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
 •     – ubezpieczenie kosztów ratownictwa
 •     – ubezpieczenie ryzyka amatorskiego uprawiania windsurfingu, wspinaczki górskiej, narciarstwa
 •     – ubezpieczenie kosztów leczenia i NNW przy wyczynowym uprawianiu sportów ekstremalnych
 •     – ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego, np. fotograficznego, sprzętu do nurkowania


Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest nam potrzebne, gdy wyjeżdżamy za granicę, jeżeli natomiast podróżujemy po kraju – chroni nas krajowe ubezpieczenie zdrowotne w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ubezpieczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia upoważnia nas również do korzystania z publicznej służby zdrowia we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Świadczenia te otrzymamy częściowo za darmo, częściowo będziemy musieli pokryć je sami. Z tego właśnie względu wyjeżdżając do któregoś z krajów Unii korzystne jest jednak dodatkowe wykupienie ubezpieczenia kosztów leczenia.

Przed wyjazdem z kraju trzeba w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (obowiązuje od stycznia 2006, karta zastąpiła wydawany wcześniej formularz E111). Karta stanowi dowód, że dana osoba jest upoważniona do świadczeń zdrowotnych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego w swoim kraju. Wystawiając kartę, Narodowy Fundusz Zdrowia wyraża tym samym zgodę na pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w trakcie pobytu za granicą.

Karta wydawana jest maksymalnie na 2 miesiące, wyjątkiem są emeryci i renciści – oni dostaną kartę na 5 lat, oraz bezrobotni – ich karta będzie ważna przez 30 dni.

Ogólnie rzecz biorąc ubezpieczenie kosztów leczenia zabezpiecza nas przed wydatkami na zabiegi medyczne w razie nagłego zachorowania czy wypadku.

Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów poniesionych na konsultacje z lekarzem, zwrot kosztów zabiegów ambulatoryjnych, specjalistycznych badań czy pobytu w szpitalu. Ubezpieczony przeważnie może liczyć również na pomoc prawną lub finansową oraz pokrycie kosztów związanych z koniecznością nagłego powrotu członków rodziny do domu, opieką nad nieletnimi dziećmi, odwiedzinami osób bliskich czy kontynuacją zaplanowanej podróży.

Co ważne – towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić pokrycia kosztów leczenia (i przeważnie tak się dzieje) w przypadku, gdy istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży zagranicznej oraz gdy początek choroby miał miejsce w kraju, jeszcze przed wyjazdem za granicę.

Chcąc uniknąć nadużyć ubezpieczyciele przed wypłatą świadczenia sprawdzają również, czy koszty leczenia nie przekraczają zakresu pomocy medycznej niezbędnej do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót do domu lub czy nie są one związane są z operacjami plastycznymi i zabiegami kosmetycznymi.

Pamiętaj! Szpital za granicą może odmówić świadczenia usług medycznych, jeżeli nie będziemy mieli wykupionego ubezpieczenia kosztów leczenia.

Aby ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na leczenie za granicą, w terminie 7 dni od powrotu do kraju musimy przedstawić firmie ubezpieczeniowej, u której wykupiliśmy polisę, oryginały faktur za usługi medyczne, z których skorzystaliśmy. Jeżeli więc jesteśmy zmuszeni do korzystania z opieki lekarskiej za granicą pamiętajmy o zachowaniu wszystkich rachunków oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu leczenia.

Wysokość ubezpieczenia kosztów leczenia – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, wariantu polisy oraz kraju, do którego się udajemy – waha się od 10 tys. do 25 tys. euro.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie to zabezpiecza nas przed finansowymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na jakie narażeni jesteśmy w codziennym życiu, w pracy, w domu oraz w podróży, a których konsekwencje, zarówno zdrowotne jak i ekonomiczne, mogą być dla nas bardzo przykre.

Ubezpieczenie NNW obejmuje zdarzenia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego lub jego śmierć. Ubezpieczyciel pokrywa też koszty nabycia protez oraz innych środków pomocniczych.

Po opłaceniu dodatkowej składki w większości towarzystw możemy liczyć również na pokrycie kosztów dziennego świadczenia szpitalnego, zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy oraz pokrycie kosztów rehabilitacji.

Dodatkowo możemy wykupić ubezpieczenie na wypadek zakażenia się niebezpiecznymi chorobami w przypadku, gdy wybieramy się w podróż do krajów tropikalnych.

Tymczasem towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia, gdy:

 • wypadek miał miejsce po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • wypadek zaistniał wskutek popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub samobójstwa
 • wypadek miał miejsce na skutek występowania wszelkich chorób, w tym chorób psychicznych, przewlekłych lub zawodowych

  Ubezpieczenie NNW występuje najczęściej jako składnik polis pakietowych wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia oraz ubezpieczeniem utraty bagażu podróżnego. Można je kupić także oddzielnie.

  Wysokość składki ubezpieczenia zależna jest od sumy ubezpieczenia, okresu na jaki zawierane jest ubezpieczenie, zakresu ochrony oraz strefy (kraju), do którego się udajemy.

  W zależności od firmy ubezpieczeniowej, wariantu ubezpieczenia oraz strefy kwota ubezpieczenia wynosi od 3000 zł do 150 000 zł. Im dalej wyjeżdżamy, tym wyższa jest suma ubezpieczenia.

  Wypłata świadczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Procent ten określa komisja lekarska, która jest powołana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Bazuje ona na tabelach norm procentowych, w których jest określony minimalny i maksymalny procent, jaki można przyznać za dane nieszczęśliwe zdarzenie.

  Towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci nam koszty poniesione z powodu zaistniałego zdarzenia tylko pod warunkiem przedstawienia przez nas oryginalnych dokumentów (faktur, opisu choroby, opisu zaistniałego zdarzenia). Trzeba więc pamiętać o zachowaniu wszystkich dokumentów dotyczących zdarzenia, jakie zaistniało podczas naszej podróży, gdyż tylko one stanowią podstawę do zwrotu poniesionych kosztów przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

  Do zgłoszenia szkody powinniśmy użyć odpowiedniego formularza dostępnego w siedzibie towarzystwa bądź na jego stronie internetowej. Szkodę możemy również zgłosić telefonicznie, lecz takie zgłoszenie powinniśmy potwierdzić także na piśmie.

  Wszystkie niezbędne dokumenty powinniśmy dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego w terminie 7-14 dni (w zależności od towarzystwa) od czasu powrotu z podróży.

  Ubezpieczenie bagażu

  Ubezpieczenie bagażu jest najczęściej zawarte w pakiecie obejmującym również ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa tego rodzaju chroni przeważnie przed kradzieżą, rabunkiem lub utratą bagażu wskutek pożaru, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, nawalnego deszczu, gradu, lawiny oraz katastrofy lub wypadku środka komunikacji.

  Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia bagażu możemy dostać dopiero po powrocie do kraju i udowodnieniu, że kradzież rzeczywiście miała miejsce. W tym celu możemy okazać ubezpieczycielowi dokumenty z policji lub hotelu poświadczające ten fakt.

  W zależności od firmy ubezpieczeniowej, wariantu ubezpieczenia oraz strefy, do której się udajemy, bagaże możemy ubezpieczyć maksymalnie na kwotę do 5000 zł. Im dalej wyjeżdżamy, tym wyższa jest suma ubezpieczenia.

  Do odszkodowania nie będziemy natomiast mieli prawa, gdy zaginięcie bagażu będzie wynikiem naszego zaniedbania, bycia pod wpływem środków odurzających lub przebywania na terytorium, gdzie toczy się wojna.

  Assistance

  Assistance zapewni nam za granicą lepszą ochronę niż standardowe ubezpieczenia turystyczne. Dzięki assistance otrzymamy szybki dostęp do pomocy medycznej w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, a także możliwość uregulowania związanych z tym płatności od razu i na miejscu.

  Ubezpieczenie zapewnia nam również opiekę nad dziećmi oraz ich powrót do domu w przypadku, gdy musielibyśmy zostać w szpitalu. Assistance pokrywa także koszty odwiedzin członka rodziny.

  W niektórych towarzystwach po opłaceniu dodatkowej składki do umowy ubezpieczenia można włączyć ryzyko wynikające z wyczynowego uprawiania sportu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka albo uprawiania rekreacyjnie narciarstwa czy snowboardu.

  Wraz z polisą otrzymamy numery telefonów do współpartnerów towarzystwa ubezpieczeniowego za granicą. Dzięki temu, w przypadku zaistniałej szkody można kontaktować się z towarzystwem, które szybko skieruje nas do odpowiedniego szpitala.

  W ofercie większości firm jest to usługa zawarta w ubezpieczeniu standardowym.